„Neziskové organizace“ formy, zdanění a daňové úlevy

 

„Neziskové organizace“ formy, zdanění a daňové úlevy

 

            Obecně neziskovými organizacemi označujeme subjekty, které vyvíjí svou činnost v oblastech, kde se nevyplatí působit komerčním firmám, nebo přímo nedokáže zasáhnout stát. Konkrétní vymezení pojmu nezisková organizace neobsahuje v současnosti žádný právní předpis.

Tyto neziskové instituce nabývají různých právních forem, kterými jsou například:

Nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, svazy, spolky, kluby, honební společenstva, profesní a jiné komory, společenství vlastníků jednotek, politické strany a hnutí, církevní organizace, mezinárodní organizace a sdružení.

Z hlediska daní bych se rád zaměřil pouze na daň z příjmů neziskových organizací upravenou zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění (dále jen zákon a § tohoto zákona). Jak již bylo uvedeno výše, pojem nezisková organizace fakticky v zákoně neexistuje. Zákon tyto organizace v § 18 nazývá „poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.“ Právě u daňového vymezení pojmu neziskových organizací bych rád upozornil na skutečnost, že tyto organizace nemusejí být za každých okolností pouze ztrátové. Právě proto s nimi také zákon dále pracuje. Stejně tak jako u všech ostatních daňových subjektů rozlišuje zákon i u neziskových organizací jejich příjmy na příjmy, které jsou předmětem daně, příjmy které nejsou předmětem daně a příjmy které jsou předmětem daně, ale jsou od daně osvobozeny. Při zjišťování veškerých těchto vyjmenovaných druhů příjmů vychází nezisková organizace ze svého účetnictví, které vede podle zákona o 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění v návaznosti na vyhláškou 504/2002 Sb. (§ 18 odst. 7).

Předmětem daně neziskových organizací jsou vždy příjmy z reklam a příjmy z nájemného.

 Předmětem daně u neziskových organizací není především příjem, který vyplývá z jejich poslání stanoveným statutem, zřizovacími a zakladatelskými listinami nebo stanovami, je-li tento nižší nežli náklady na něj vynaložené. Dále u těchto organizací není předmětem daně příjem z dotací a příspěvků na provoz hrazených ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje nebo obce a  úroků z vkladů na běžném účtu atd. ( § 18 odst 4).

Jako příklad předmětu daně neziskové organizace, který je následně od daně osvobozen lze uvést členské příspěvky podle stanov nebo statutu.  

V případě, že nezisková organizace ve zdaňovací období provádí svojí činnost i za ceny, kdy náklady související s těmito příjmy jsou nižší, je vzniklý rozdíl základem pro zdanění (§18 odst. 6). Podle zákona však mají neziskové organizace dále možnost si snížit základ daně až o 30% maximálně však 1.000.000,- Kč, použijí-li prostředky získané úsporou daňové povinnosti ke krytí nákladů, které převyšovali jejich příjmy (ztrátové projekty). Činní-li 30 % snížení částku nižší než 300.000 Kč, lze daňový základ snížit až o tuto částku bez ohledu na novou procentuální hodnotu.

Pro komerční daňové subjekty je většina neziskových organizací, díky svým předmětům činnosti, zajímavá z pohledu možnosti uplatnění jim poskytnutých darů jakožto položky snižující základ daně.

Liší se pouze výše hodnoty darů pro podnikatele (fyzické osoby) a společností (právnické osoby), kterou lze daňově uplatnit. Příjemci daňově účinných darů však nemusí být apriori pouze neziskové organizace. Tyto dary mohou být poskytnuty i komerčním subjektům zabývající se totožnou činností, která je uvedena v ustanovení zákona.

Rámec pro poskytování daňově účinných darů u fyzických osob je dán § 15 zákona.

Výše je zde limitována minimální 2 % hodnotou základu daně podnikatele a minimální částkou alespoň 1000 Kč, maximálně však 10% základu daně.

§ 19 zákona se týká poskytování daňově účinných darů právnickými osobami.

Výše je u společností limitována minimální částkou hodnoty daru ve výši alespoň 2.000 Kč a maximálně ve výši 5 % jejich základu daně.

Činnosti na které lze poskytnout daňově účinný dar jsou shodně uvedeny v § 15 a v § 19 zákona. Jde například o dary poskytnuté právnickým osobám na financování vědy a vzdělání, kultury, školství, tělovýchovné a sportovní činnosti, charitu atd.

Michal Brunner

ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode