Zvířata v daňové evidenci

20.10.2009 11:00

 

Zemědělství - Zvířata v daňové evidenci

 

Části soukromých zemědělců, kteří vedou daňovou evidenci, není dosud zcela zřejmý praktický dopad některých ustanovení daňových a potažmo účetních předpisů, vztahujících se k výkonu zemědělské činnosti. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nejvíce nejistoty panuje v živočišné výrobě při určování stád, oceňování zvířat z vlastních chovů, odpisů a zjišťování stavů zásob. Proto se pokusím tuto problematiku trochu více popsat a konkretizovat.

Zvířata jsou i z pohledu daňové evidence majetkem soukromého zemědělce. Tento majetek může nabývat dvou forem: zásob nebo hmotného majetku. U obou těchto forem je třeba alespoň k poslednímu dni zdaňovacího období provést inventuru.

Pořízení hmotného majetku není v daňové evidenci považováno za daňově uznatelný výdaj. Výdajem jsou v tomto případě až uplatněné odpisy. Podle zákona o daních z příjmů jsou hmotným majetkem dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč. Co si máme pod těmito výrazy představit ?

Hmotný majetek - dospělá zvířata a jejich skupiny, jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok od dosažení dospělosti.

Dospělost zvířete – je dána zoologickými zásadami pro jednotlivé druhy: způsobilost k plemenitbě, věková hranice, narození mláděte atd.

Skupiny (stáda, hejna atd.) – zde záleží pouze na zemědělci zda si stanoví z několika dospělých jedinců skupinu (stádo, hejno), kdy součet jejich jednotlivých vstupních cen převýší částku 40.000,- Kč

Vstupní cena – při nákupu je vstupní cenou pořizovací cena dospělého zvířete.

V případě pořízení zvířete z vlastního chovu zůstává zvíře vždy, tzn. i po dosažení dospělosti pro účely daňové evidence jen zásobou.

Pouze z hlediska účetnictví (podvojného účetnictví) se při pořízení zvířete z vlastního chovu vychází ze součtu veškerých přímých výdajů na toto zvíře. Jestliže není zemědělec vedoucí účetnictví zcela objektivně schopen zjistit veškeré tyto výdaje, lze využít tzv. reprodukční pořizovací ceny, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy o něm účtuje. Reprodukční pořizovací cena zvířete = Cena Příchovku + Cena Přírůstku (hmotnostního nebo vzrůstového). Příchovek = zvíře v období od narození do odstavení mláděte, kde se vychází z tržní ceny, které lze docílit při prodeji odstaveného mláděte. Přírůstek  = měrná jednotka např. kg zváženého zvířete násobený cenou kalkulovaných vlastních nákladů na kg přírůstku v období od odstavení do dospělosti.   

Vytvoří-li si zemědělec vedoucí daňovou evidenci skupinu (stádo, hejno) v hodnotě minimálně 40.000,- Kč z nakoupených dospělých zvířat, jednotlivě nedosahujících hodnoty 40.000,- Kč, musí nejprve snížit daňové výdaje, nebo zvýšit daňové příjmy o hodnotu vstupních cen takto zařazených zvířat, a to z důvodu, aby nebyly výdaje uplatněny dvakrát ( 1. výdaje již uplatněné v daňové evidenci 2. odpisy). 

Minimální doba daňového odpisu u většiny běžně chovaných zvířat je 3 a u koní 5 let.

 

Pořízení zásob je v daňové evidenci považováno za daňově uznatelný výdaj. To samé platí u zásob zvířat. Jestliže není zvíře hmotným majetkem stává se zásobou, kterou je potřeba z daňového hlediska pouze inventarizovat.

Konkrétně se za zásobu považují: mladá zvířata k budoucímu hospodářskému užití, dospělá zvířata chovná a užitková zvířata, která ponesou užitek po dobu delší než jeden rok a jejichž pořizovací cena nepřesáhne částku Kč 40.000,-, dospělá zvířata jateční (ve výkrmu) a dospělá zvířata určená k prodeji.

Michal Brunner – účetní a daňová kancelář

Nádražní 43 Klatovy 339 01

Tel.: 378 608 972 Mobil: 608 680 824

e-mail: ucetnictvi.klatovy@seznam.cz

www. uctoklatovy.webnode.cz

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode